eleccions a la junta directiva aspaym catalunya

NOTIFICACIÓ A LES SOCIS/ES, DE 12 DE JULIOL DE 2021, D’INICIO DE PERÍODE D’ELECCIONS D’ASPAYM CATALUNYA

Estimats/des socis / es
D’acord als Estatuts de l’associació i amb la Llei Orgànica 1/2002 han de convocar-se cada quatre anys eleccions a la junta directiva. A l’Asamblea General Ordinaria s’informa als socis i socies de la próxima convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària per a la renovació de la nova junta directiva.
Així s’inicia un procés de renovació de la Junta actual d ’Aspaym Catalunya, a la data de finalització de la legislatura, que correspon 27 de juliol del 2021.
A proposta del president, Antonio Reyes Chica, en reunió de junta directiva, celebrada el passat 07 de juliol de 2021, es va aprovar la convocatòria d’Assemblea General Extraordinària per a la celebració d’eleccions de l’Associació Aspaym Catalunya.
Aprovant-se el següent:

v

Convocatòria d'eleccions

Es convoquen eleccions a la junta directiva d’ ASPAYM CATALUNYA, que es celebraran el dimarts 27 de juliol de 2021.

Calendari electoral

La present notificació entra en vigor el 9 de juliol del 2021.

Data finalització de presentació de candidatures 24 de juliol 2021, a les 22:00h.

w

Campany electoral

La campanya electoral durarà 13 dies, començant a les zero hores del 12 de juliol de 2021 i finalitzant a les vint-i-dos hores del 24 de juliol de 2021.

Normes

Les eleccions convocades per la present notificació es regiran pels Estatuts d’ASPAYM CATALUNYA, Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març i la seva normativa de desenvolupament.

7. Enviaments i comunicacions

Les Socis i sòcies han d’enviar la documentació del procés electoral a ASPAYM CATALUNYA, per correu electrònic a aspaymcat@aspaymcatalunya.org

Vols participar a l'assemblea i votar als teus candidates/ts?